• චීන
 • NDIR ගෑස් සංවේදකය

  • Carbon Dioxide CO2 NDIR Gas Detector Dual Channel Air Quality Monitoring-SDG11DF42

   කාබන් ඩයොක්සයිඩ් CO2 NDIR ගෑස් අනාවරකය ද්විත්ව නාලිකාව වායු තත්ත්ව අධීක්ෂණය- SDG11DF42

   එන්ඩීඅයිආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වන ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකයේ SDG11DF42 පවුල ද්විත්ව නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි. යොමු නාලිකාව අදාළ සියලු කොන්දේසි සඳහා වන්දි ලබා දේ.
   SDG11DF42 නව වර්ගයේ CMOS අනුකූල තාප සංවේදක චිපයකින් සමන්විත වන අතර හොඳ සංවේදීතාව, කුඩා උෂ්ණත්ව සංගුණක සංවේදීතාව මෙන්ම ඉහළ ප්‍රජනන හැකියාව සහ විශ්වසනීයත්වය ඇතුළත් වේ. පරිසර උෂ්ණත්ව වන්දි ගෙවීම සඳහා ඉහළ නිරවද්‍යතා තාපක යොමු චිපයක් ද ඒකාබද්ධ කෙරේ.
  • ASIC AFE Integrated CO2 NDIR Gas Sensor Dual Channel Carbon Dioxide Analyzer-SDG11DF42G1

   ASIC AFE ඒකාබද්ධ CO2 NDIR ගෑස් සංවේදකය ද්විත්ව නාලිකාව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විශ්ලේෂකය-SDG11DF42G1

   එස්ඩීජී 11 ඩීඑෆ් 42 ජී 1 එන්ඩීඅයිආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වූ ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකය යනු සිද්ධි අධෝරක්ත (අයිආර්) විකිරණ බලයට සෘජුව සමානුපාතිකව ප්‍රතිදාන සං signal ා වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ද්විත්ව නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි. යොමු නාලිකාව අදාළ සියලු කොන්දේසි සඳහා වන්දි ලබා දේ.
   නව වර්ගයේ CMOS අනුකූල තාප සංවේදක චිපයකින් සමන්විත SDG11DF42G1 හි හොඳ සංවේදීතාව, සංවේදීතාවයේ කුඩා උෂ්ණත්ව සංගුණකය මෙන්ම ඉහළ ප්‍රජනන හැකියාව සහ විශ්වසනීයත්වය ඇතුළත් වේ. ASIC AFE (ඇනලොග් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ්) චිපයක් තාප සංවේදකය සමඟ ඒකාබද්ධ වී ඇති අතර තාප සංවේදකයේ කුඩා වෝල්ටීයතා ප්‍රතිදානය සඳහා 1000 ක ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙයි. සංවේදක ආදානයේ ආදාන ඕෆ්සෙට් වෝල්ටීයතාවයක් ද එක් කරයි. සංවේදක ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ADC විසින් කෙලින්ම පරිවර්තනය කළ හැකි අතර එමඟින් නිරවද්‍ය ශුන්‍ය-ප්ලාවිත ඇම්ප්ලිෆයර් සහ ඩීසී-ඩීසී පරිපථය ඉවත් කරයි. පරිසර උෂ්ණත්ව වන්දි ගෙවීම සඳහා ඉහළ නිරවද්‍යතා තාපක යොමු චිපයක් ද ඒකාබද්ධ කෙරේ.
  • NDIR CO2 Carbon Dioxide Gas Sensor Smart Home-Air Quality Monitor-SSG11DF42

   NDIR CO2 කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගෑස් සංවේදකය ස්මාර්ට් හෝම්-වායු තත්ත්ව මොනිටරය-SSG11DF42

   එන්එස්ඩීආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වන ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකයේ එස්එස්ජී 11 ඩීඑෆ් 42 පවුල යනු අධෝරක්ත (අයිආර්) විකිරණ බලයට සෘජුව සමානුපාතිකව ප්‍රතිදාන සං signal ා වෝල්ටීයතාවයක් ඇති තනි නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි. නව වර්ගයේ CMOS අනුකූල තාප සංවේදක චිපයකින් සමන්විත SSG11DF42 හොඳ සංවේදීතාව, සංවේදීතාවයේ කුඩා උෂ්ණත්ව සංගුණකය මෙන්ම ඉහළ ප්‍රජනන හැකියාව සහ විශ්වසනීයත්වය ඇතුළත් වේ. පරිසර උෂ්ණත්ව වන්දි ගෙවීම සඳහා ඉහළ නිරවද්‍යතා තාපක යොමු චිපයක් ද ඒකාබද්ධ කෙරේ.
  • NDIR Gas Sensor Single Channel ASIC AFE Integrated Carbon Dioxide CO2 Gas Detector-SSG11DF42G1

   NDIR ගෑස් සංවේදක තනි නාලිකාව ASIC AFE ඒකාබද්ධ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් CO2 ගෑස් අනාවරකය-SSG11DF42G1

   එන්එස්ඩීආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වන ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකයේ එස්එස්ජී 11 ඩීඑෆ් 42 ජී 1 පවුල යනු අධෝරක්ත (අයිආර්) විකිරණ බලයට සෘජුව සමානුපාතිකව ප්‍රතිදාන සං signal ා වෝල්ටීයතාවයක් ඇති තනි නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි.
  • Dual Channel NDIR Sensor Methane(CH4) Combustible Gas Detector-SDG11DF33

   ද්විත්ව නාලිකා එන්ඩීඅයිආර් සංවේදක මීතේන් (සීඑච් 4) දහනය කළ හැකි වායු අනාවරකය-එස්ඩීජී 11 ඩීඑෆ් 33

   එන්ඩීඅයිආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වන ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකයේ SDG11DF33 පවුල ද්විත්ව නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි. යොමු නාලිකාව අදාළ සියලු කොන්දේසි සඳහා වන්දි ලබා දේ.
  • ASIC AFE Integrated Dual Channel NDIR Infrared CH4 Sensor for Flammable Gas Sensor-SDG11DF33G1

   දැවෙන වායු සංවේදකය සඳහා ASIC AFE ඒකාබද්ධ ද්විත්ව නාලිකාව NDIR අධෝරක්ත CH4 සංවේදකය- SDG11DF33G1

   එන්ඩීඅයිආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වන ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකයේ SDG11DF33G1 පවුල යනු ද්විත්ව නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි. යොමු නාලිකාව අදාළ සියලු කොන්දේසි සඳහා වන්දි ලබා දේ.
  • Single Channel Methane(CH4) NDIR Gas Sensor for Natural Gas Leak Detector and Meter-SSG11DF33

   ස්වාභාවික ගෑස් කාන්දුවීම් අනාවරකය සහ මීටර- SSG11DF33 සඳහා තනි නාලිකා මීතේන් (CH4) NDIR ගෑස් සංවේදකය

   එන්එස්ඩීආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වන ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකයේ එස්එස්ජී 11 ඩීඑෆ් 33 පවුල යනු අධෝරක්ත (අයිආර්) විකිරණ බලයට සෘජුව සමානුපාතිකව ප්‍රතිදාන සං signal ා වෝල්ටීයතාවයක් ඇති තනි නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි.
  • Integrated ASIC AFE Single Channel NDIR Gas Sensor CH4 Gas Detector-SSG11DF33G1

   ඒකාබද්ධ ASIC AFE තනි නාලිකාව NDIR ගෑස් සංවේදකය CH4 ගෑස් අනාවරකය-SSG11DF33G1

   එස්ඩීඑස්ජී 11 ඩීඑෆ් 33 ජී 1 එන්ඩීඅයිආර් (අධෝරක්ත වායු අනාවරනය) සඳහා වූ ඒකාබද්ධ තාප සංවේදකය යනු සිද්ධි අධෝරක්ත (අයිආර්) විකිරණ බලයට සෘජුව සමානුපාතිකව ප්‍රතිදාන සං signal ා වෝල්ටීයතාවයක් ඇති තනි නාලිකා තාප සංවේදකයකි. සංවේදකය ඉදිරිපිට ඇති අධෝරක්ත පටු බෑන්ඩ් පාස් ෆිල්ටරයක් ​​මඟින් ගෑස් සාන්ද්‍රණය ඉලක්ක කර ගැනීමට උපාංගය සංවේදී කරයි.
  • IR Light Source for NDIR Infrared Thermopile Gas Sensor Detector

   NDIR අධෝරක්ත තාප ගෑස් සංවේදක අනාවරකය සඳහා IR ආලෝක ප්‍රභවය

   IR ආලෝක ප්‍රභවය යනු තාපදීප්ත විදුලි බුබුලකි, එහි විශේෂ වීදුරු හුදකලා ආවරණයක් විය හැකිය
   අධෝරක්ත කිරණ සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. අධෝරක්ත වායු අනාවරණය කිරීමේදී එය බහුලව භාවිතා වේ. හි උපරිම විෂ්කම්භය
   IR ආලෝක ප්‍රභවය 3.18mm වන අතර, මොඩියුලේෂන් සංඛ්‍යාතය 3 Hz දක්වා විය හැකිය.