• චීන
  • තනි ලක්ෂ්‍ය අධෝරක්ත උෂ්ණත්ව මිනුම් මොඩියුලය